Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Șișești, pentru perioada 2020-2024

Strategia de dezvoltare locală a comunei Șișești pentru perioada 2020-2024 a fost elaborată ca urmare a inițiativei Primăriei comunei Șișești și a Consiliului Local Șișești.  
Strategia reprezintă un răspuns planificat, integrat la condițiile locale socio-economice, de infrastructură și de mediu cu scopul de a evidenția oportunitățile pe care le avem ca cetățeni ai României, stat membru al Uniunii Europene.
Pentru elaborarea strategiei au fost utilizate informații și recomandări ale Consiliului Local, ale experților din Primărie, ale locuitorilor, ale agenților economici locali, informații obținute atât prin consultări publice, prin analiza rapoartelor și a datelor statistice. Abordarea strategică și metodologia utilizată identifică viziunea, misiunea, principiile și valorile, scopurile strategice, obiectivele și acțiunile necesare pentru îndeplinirea acestora.
Direcțiile Strategice conduc la transformarea comunei Șișești într-o importantă comună din punct de vedere economic, social și cultural a județului Mehedinți și a Regiunii Sud – Vest . Prin aceasta se dorește asigurarea unui viitor prosper și durabil pentru generația prezentă și mai ales viitoare.
Strategia comunei Șișești pentru  perioada 2020 – 2024 își propune să aducă toți factorii implicați în îndeplinirea sa la o stare de colaborare sub o aceeași viziune, pentru utilizarea cu un mai mare folos a resurselor proprii, cat si a celor ce pot veni din exteriorul comunei. Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Șișești pentru perioada 2020 – 2024 necesită o asumare publică și conștientizarea ei. Acest lucru va duce la utilizarea eficientă a resurselor proprii autorității publice, rezultatul fiind o îmbunătățire a calității vieții locuitorilor.
Pe baza prezentei strategii se fundamentează și se justifică cererile de finanțare pentru atragerea de resurse financiare din diferite fonduri speciale.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Șișești pentru perioada 2020 – 2024, a fost realizată pe o perioadă de 4 ani și urmărește dezvoltarea durabilă prin valorificarea potențialului local pentru a fi în concordanță cu obiectivul general al Planului Național de Dezvoltare 2020 – 2024. Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile actuale ale comunității și atingerea acestora în viitor.

Comuna Șișești deține multe resurse care pot acționa ca și un motor generator de dezvoltare locală, dintre care menționăm potențialul deosebit determinat de localizarea acesteia, respectiv distanța relativ mică față de municipiul Drobeta-Turnu Severin, accesul rutier bun, dar și de existența unor condiții naturale propice relaxării și agrementului, acestea consacrând localitatea ca zonă rezidențială dar și potrivită turismului de week-end, de vânătoare, agroturismului sau celui cultural – religios. Pentru a atinge însă toate condițiile necesare dezvoltării locale, administrația publică locală trebuie să se folosească de toate pârghiile la îndemâna sa pentru a asigura condiții de viață calitative.
În acest sens se poate contura o viziune de dezvoltare a comunei Șișești, înțelegând prin aceasta o imagine inspirată a unui viitor dorit, un scop global și durabil, servind ca fundament pentru procesul de planificare strategică.
Pentru susținerea realizării acestei viziuni, strategia de dezvoltare trebuie să contureze câteva direcții generale de dezvoltare, căi de urmat pentru administrația publică locală și pentru toți factorii care pot contribui la dezvoltarea de ansamblu a localității, astfel încât eforturile acestora să fie unite într-un mod constructiv, respectând principiile de bază ale dezvoltării.
Pornind de la analizele SWOT detaliate anterior, am creat premisele pentru conturarea unui cadru strategic de dezvoltare locală în așa fel încât, pe baza unor direcții generale de dezvoltare care să corespundă domeniilor de sprijin negociate între Guvernul României și Comisia Europeană, să putem fixa acțiuni concrete posibil de realizat la nivel local pe termen mediu și lung.

 1. CREȘTEREA ACCESULUI LA SERVICII PUBLICE DE BUNĂ CALITATE;
 2. DEZVOLTAREA SOCIO-CULTURALĂ A LOCALITĂȚII;
 3. CREAREA CONDIȚIILOR PENTRU DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA SECTORULUI ECONOMIC;
 4. PROTEJAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR;
 5. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE LA NIVEL LOCAL

Direcțiile de dezvoltare vor putea fi urmate prin intermediul unor seturi de obiective și a unor acțiuni specifice pentru implementarea fiecăreia dintre ele, pe care le detaliem în continuare.

Direcția nr. 1: „Creșterea accesului la serviciile publice de bună calitate”

Obiectivul strategic nr. 1
Reabilitarea și îmbunătățirea infrastructurii rutiere a comunei:
Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere va facilita mobilitatea populației și a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri și călători, îmbunătățirea accesului pe piețele regionale, creșterea eficienței activităților economice, reducerea consumului de timp și energie, creând condiții pentru extinderea schimburilor comerciale și implicit a investițiilor productive.
De asemenea, va îmbunătății cooperarea inter-regională și va contribui semnificativ la creșterea competitivității întreprinderilor/firmelor și a mobilității forței de muncă, prin urmare la o dezvoltare mai rapidă a județului pe ansamblu.
Comuna Șișești are avantajul de a avea acces la două drumuri județene și de a beneficia de servicii de transport în comun de bună calitate (aspect important având în vedere faptul că localitatea nu are acces direct la calea ferată) prin concesionarea acestui serviciu către un operator privat, însă rețeaua de drumuri comunale se află într-o stare precară, mare parte a acestora nefiind asfaltate ceea ce determină un grad redus de accesibilitate a persoanelor, bunurilor și serviciilor din interiorul comunei către exterior și invers.
În același timp, comuna dispune de un fond forestier și agricol însemnat, infrastructura de acces la aceste exploatații putând fi reabilitată și modernizată pentru crearea condițiilor de dezvoltare a acestor domenii economice, inclusiv pentru punerea în valoare a fondului silvic din punct de vedere turistic.
În urma analizei situației existente, se impun următoarele acțiuni/proiecte:

1.Modernizarea, reabilitarea și întreținerea rețelei de drumuri comunale:
Aproape toate drumurile comunale sunt asfaltate până în prezent, accesibilitatea rutieră fiind, alături de cea de mediu, unul dintre cei mai importanți factori de atractivitate a unei localități. Spațiul destinat parcărilor este de asemenea deficitar si nu există spatii amenajate pentru circulația bicicletelor. Ca urmare, este necesară întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru pregătirea acestui tip de investiții, pornind cu o expertizare a stării actuale a drumurilor și dimensionarea aproximativă a necesarului de fonduri, concomitent cu identificarea posibilităților de reabilitare din bugetul propriu, prin programe guvernamentale sau din resurse ce pot fi solicitate anual administrației județene.

2. Realizarea aleilor și trotuarelor;

3. Realizarea de piste pentru bicicliști;

4. Amenajarea stațiilor de transport în comun:
În comuna există 8 stații de transport public. Consiliul Local poate lua în considerare includerea lucrărilor de amenajare a acestora într-un proiect mai amplu de reabilitare și modernizare drumuri comunale, sau poate încheia contracte cu agenți economici private care vor amenaja stațiile în schimbul utilizării acestora în scopul desfășurării unor activități comerciale sau în scopul amplasării unor reclame.

5. Reabilitarea drumurilor de acces către exploatațiile forestiere și agricole:
Investițiile în acest domeniu depind de forma de proprietate a terenurilor pe care acestea există sau se doresc a fi create.

6. Achiziția unor utilaje multifuncționale de întreținere stradală (curățarea zăpezii, aspirarea frunzelor, măturare, stropire)

Obiectivul strategic nr. 2
Creșterea gradului de protecție și siguranță al locuitorilor:
Măsurile și acțiunile propuse în acest obiectiv specific urmăresc asigurarea condițiilor privind dezvoltarea sistematică a economiei comunei Șișești și îmbunătățirea calității vieții, prin îmbunătățirea accesului la serviciile publice în contextul unei dezvoltări durabile.
În prezent, fenomenul infracțional din România se remarcă prin: complexitate și comiterea unor noi genuri de infracțiuni (criminalitatea informatică, falsurile și pirateria comercială etc.), profesionalizarea și specializarea infractorilor, prezenta faptelor de corupție si amplificarea fenomenului criminalității transfrontaliere. Crima organizată, migrația ilegală, corupția, criminalitatea economico-financiară, tâlhăriile, omorurile la comandă sau în scop de jaf, precum și furturile din avutul public si privat exercită o influentă negativă asupra calității vieții cetățeanului si siguranței publice.
O altă măsură de asigurare a protecției cetățenilor comunei Șișești o constituie implementarea unui sistem de supraveghere video care va permite monitorizarea unor puncte de interes public bine stabilite în vederea creșterii nivelului de securitate al locuitorilor, a participanților la trafic, ducând însă si la ușurarea muncii specifice de detectare a eventualelor infracțiuni și a identificării făptașilor, prin amplasarea unor camere de supraveghere în punctele de interes cum ar fi instituții publice, școli, grădinițe, străzi și intersecții.
Sistemul de supraveghere video este un instrument eficient de culegere a datelor, de documentare, de stocare si de suport în coordonarea acțiunilor forțelor de politie.
Introducerea monitorizării principalelor străzi și intersecții duce la scăderea stării infracționale prin descurajarea potențialilor infractori dar și la reducerea încălcării normelor și regulamentelor privitoare la circulația autovehiculelor.
Au fost instalate  camere video în apropierea instituțiilor de învățământ și a Primăriei, fapt care duce la descurajarea fenomenului infracțional și a activităților antisociale în zonele respective.
Creșterea gradului de protecție și siguranță al cetățenilor duce la:

 • creșterea gradului de accesibilitate în interiorul comunei;
 • creșterea gradului de siguranță a circulației;
 • reducerea fenomenelor antisociale.

În urma analizei situației existente, propunem următoarele măsuri:
Instalarea unei rețele de camere de monitorizare
Complementar, se recomandă instalarea unei rețele de camere video în cele mai importante locații din comună, de asemenea în scopul creșterii gradului de siguranță al locuitorilor, în contextul dezvoltării zonei din punct de vedere turistic și rezidențial.
Astfel acțiunile recomandate în cadrul acestei măsuri sunt:

 • Supravegherea video a instituțiilor publice și zonelor comerciale;
 • Supravegherea cu camere video a intersecțiilor și porțiunilor de drum public foarte aglomerate sau cu risc de producere a accidentelor;
 • Campanii de informare și conștientizare pentru creșterea capacității locuitorilor de a acționa responsabil în cazul apariției unei situații de urgență.

Obiectivul strategic nr. 3
Montarea rețelei de alimentare cu gaze naturale:
Obiectivul alimentării cu gaz al comunei reprezintă un factor determinant în dezvoltarea din punct de vedere economic a comunei și ridicarea nivelului de trai al locuitorilor comunei, și de aceea este  inclus în agenda de lucru a consiliului local, implementându-se prin proiectul “Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale”.
De asemenea, după implementarea proiectului de alimentare cu gaze naturale, o atenție deosebita trebuie acordata gradului de racordare al gospodăriilor, datorită în principal costurilor ridicate si existentei alternativei de utilizare a combustibilului solid lemnos si disponibilității acestuia, ceea ce reprezintă însă o acțiune dăunătoare mediului înconjurător. De aceea, consiliul local poate lua în considerare măsuri care să impulsioneze gradul de racordare, ca de exemplu conștientizarea populației pentru protecția mediului înconjurător sau acordarea anumitor facilități.
Principalele acțiuni ce se recomanda a fi întreprinse sunt:

 1. Instalarea rețelei de alimentare cu gaze naturale;
 2. Măsuri de stimulare a gradului de racordare la rețeaua de gaze naturale a consumatorilor casnici și economici.

 

Direcția nr. 2: „Dezvoltarea socio-economica a comunei”

Obiectivul strategic nr. 1
Crearea condițiilor de dezvoltare și creștere a calității procesului educațional:
În comuna Șișești există in prezent, un liceu, 2 scoli si 2 grădinițe.
În ansamblu, există o ușoară tendință descrescătoare a numărului de elevi înscriși în cadrul  unităților de învățământ școlar, aspect care afectează în mod negativ procesul educațional.
Liceul, școlile și grădinițele au fost reabilitate in ultimii ani, dar cu toate acestea necesita dotări suplimentare.
Astfel, se recomandă măsuri de îmbunătățire a calității procesului educațional prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii de învățământ, creșterea eficientei interne a școlilor, reflectată în rata de cuprindere școlară si în rata de absolvire, îmbunătățirea cadrului de colaborare între unitățile de învățământ implicate si comunitatea din care fac parte, facilitarea comunicării între factorii implicați (directorii de scoli, cadrele didactice, reprezentanții administrației publice locale, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți):

 1. Lucrări de reabilitare a unităților de învățământ;
 2. Crearea unor locuri de joacă pentru preșcolari;
 3. Continuarea activităților de dotare a unităților cu material didactic si IT, de conectare la internet prin rețele de broadband;
 4. Activități de dezvoltarea resurselor umane din învățământ prin implicarea în proiecte inclusiv în parteneriat cu ceilalți actori locali, de exemplu:

a) Dezvoltarea si implementarea sistemului de asigurare a calității în scoli, inclusiv dezvoltarea/formarea personalului și acțiuni inovative;
b) Formarea inițială si continuă a cadrelor didactice si a resurselor umane din unitățile de învățământ din comună;
c) Sprijin pentru debut si dezvoltarea carierei didactice pentru profesorii din comună;
d) Sprijinirea si dezvoltarea de programe pentru menținerea elevilor în educație si prevenirea părăsirii timpurii a scolii;
e) Furnizarea serviciilor integrate de orientare si consiliere pentru persoanele expuse riscului de părăsire timpurie a scolii;
f) Inițierea si încurajarea parteneriatelor interșcolare județene și naționale;
g) Înfrățiri cu scoli din străinătate si organizarea de schimburi de elevi, profesori, vizite de studiu;
h) Crearea unui sistem de recompensare anuală a elevilor cu performante deosebite, precum și a cadrelor didactice care i-au îndrumat (acordarea de burse sau premii, titluri de excelentă, festivități de premiere, publicitate, excursii, tabere);
i) Implementarea unui program de constituire de parteneriate între unitățile școlare, în vederea folosirii în comun a resurselor (biblioteci, săli de sport);
j) Implementarea unui sistem de susținere a copiilor dotați pentru a nu abandona școala;
k) Continuarea parteneriatelor cu Inspectoratul Școlar Județean și participarea în proiecte educaționale.

Obiectivul specific nr. 2
Dezvoltarea culturală a comunei
În comuna există trei cămine culturale reabilitate in ultimii ani. În comună sunt organizate evenimente locale, există un ansamblu folcloric de dansuri populare. Moștenirea culturală a localității este însă valoroasă, comuna având o istorie încărcată, mărturie stând monumente si biserici.
Ca urmare, în comună se observă probleme cum sunt o infrastructură si bază materială în declin, resurse financiare si interes insuficiente pentru practicarea si revitalizarea unor obiceiuri si forme de exprimare culturală tradiționale, acces dificil la surse de informare (mass-media, cărți, internet etc.), abandonul practicilor tradiționale în favoarea “modernității”.
Măsuri/acțiuni care pot fi realizate:

 1. Punerea în valoare a celor trei cămine prin utilizarea spatiilor acestora pentru activități culturale, extrașcolare, de informare si comunicare :

a) Organizarea de spectacole, festivități, cercuri școlare etc.

2. Consolidarea identității culturale si sporirea sentimentului de apartenentă la spațiul social-cultural pentru locuitorii comunei:

a) Încurajarea unor manifestări în cadru organizat pentru punerea în valoare a tradițiilor si obiceiurilor locale;
b) Elaborarea unei strategii sectoriale pe probleme de cultură si crearea unui Comitet consultativ pe probleme de cultură;
c) Elaborarea unor programe pentru promovarea valorilor culturale locale;
d) Participarea la evenimente culturale județene;
e) Dezvoltarea de parteneriate educațional – culturale;
f) Promovarea rețelelor culturale si susținerea culturii locale existente prin sprijinirea artiștilor locali;

Obiectivul specific nr. 3
Dezvoltarea serviciilor de asistentă sociale si medicale
În prezent comuna Șișești beneficiază de un centru pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, unde in prezent locurile disponibile sunt limitate,  un singur cabinet medical situat in centrul comunei, deservit de un medic de familie si doi asistenți. Comuna beneficiază si de o farmacie umana situata in incinta dispensarului medical.
În cadrul punctului sanitar veterinar, funcționează un cabinet veterinar cu un medic.
Primăria nu dispune de un serviciu autorizat de asistentă socială, serviciile fiind nespecializate.
În comuna exista 73 șomeri, 400 de persoane cu dizabilități, din care 43 cu handicap grav, dar nu se oferă servicii sau centre dedicate acestor categorii de persoane defavorizate.
Ca atare, sunt necesare atât măsuri de creare si dotare a infrastructurii specifice, cât si organizarea unor activități de consiliere, informare, instruire, calificare, formare, alte forme de asistentă pentru persoanele defavorizate.
Astfel, se recomandă măsuri de dezvoltare în această direcție:
1.Încheierea unui parteneriat / protocol pentru înființarea unui laborator de analize medicale în comună.
2.Dezvoltarea infrastructurii sociale în zona si a activităților de asistentă socială
Având în vedere faptul că sectorul de asistentă socială nu este dezvoltat corespunzător, iar în comună nu este reprezentat nici sectorul non-guvernamental acreditat să furnizeze servicii sociale ar trebui luată în considerare construirea si operarea, în cadrul unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară, a unui astfel de centru.
Se va urmări în primă fază încheierea unui parteneriat cu autoritățile județene din domeniul asistentei socială si cu organizații sau asociații cu acest obiect de activitate, dar se recomandă crearea unui serviciu specializat în cadrul primăriei.
In aceasta direcție se recomanda următoarele acțiuni/ proiecte:
a) Parteneriate cu autoritățile publice si ONG-urile de profil pentru crearea unor programe de stimulare a serviciilor de îngrijire la domiciliu precum si pentru alte activități de asistentă;
b) Construirea sau amenajarea unui centru multifuncțional destinat persoanelor defavorizate;
c) Demersuri pentru majorarea numărului de locuri in centrul Sfânta Maria din satul Ciovârnășani pentru persoane vârstnice ;
d) Construirea de locuințe sociale pe terenurile Primăriei;
e) Crearea unui program de măsuri concrete în vederea sprijinirii grupurilor supuse riscului de excluziune socială (facilitarea accesului la locuințe, educație, transport în comun, crearea unui after school sau centru de zi);
f) Înființarea unui telverde pentru identificarea minorilor în dificultate si prevenirea abandonului familial, abandonului școlar, exploatarea sau traficul de copii;
g) Înființarea unei cantine sociale;
h) Accesibilizarea trotuarelor si acceselor în instituții pentru persoanele cu handicap.
3. Informarea și conștientizarea populației sau a unor categorii specifice cu privire la păstrarea și îmbunătățirea stării de sănătate publică, si la prevenirea comportamentelor antisociale
Acțiuni/ proiecte recomandate :

a) Încheierea unor parteneriate cu instituțiile de furnizare a serviciilor sociale în vederea derulării unor campanii de informare si conștientizare adresate angajatorilor, pentru schimbarea atitudinilor sociale si a stereotipurilor cu privire la grupurile vulnerabile;

b) Parteneriate cu autoritățile în domeniu si medicii care profesează în comună pentru realizarea unor campanii privind consecințele consumului de alcool, igiena, sănătatea reproducerii, sănătate mintală, accidente si prim ajutor, asistentă medicală;

c) Program de promovare si îmbunătățire a condițiilor igienico-sanitare din instituțiile de învățământ;

d) Revizuirea regulamentelor de organizare si funcționare a instituțiilor pentru includerea, dacă este cazul, a prevederilor legate de tratamentul egal al angajaților, interzicerea discriminărilor de orice natură (sex, apartenentă la grupuri minoritare, rasă, religie, dizabilități etc) si includerea tuturor categoriilor considerate vulnerabile în legislația românească persoane cu handicap, șomeri de lungă durată, tineri la prima angajare, femei susținătoare ale familiei etc, precum si organizarea unor campanii publice de informare si sensibilizare asupra problematicii abuzului violentei si a exploatării.

 

Direcția nr. 3: „Dezvoltarea si diversificarea sectorului economic”

Obiectivul strategic nr. 1
Dezvoltarea activității turistice:
În ceea ce privește dezvoltarea turismului, în comuna Șișești trebuie încurajată participarea privată, în special. De aceea, aceasta strategie urmărește punerea în evidentă a posibilităților pe care sectorul privat le are pentru a putea contribui la dezvoltarea pe ansamblu a comunei.
1.Dezvoltarea infrastructurii turistice si a serviciilor conexe
În prezent, în comună trebuie încurajată crearea structurilor de cazare, respectiv a pensiunilor, cabanelor de vânătoare si fermelor agro-turistice autorizate. Pe lângă veniturile semnificative care se aduc astfel bugetului local, va creste atractivitatea comunei pentru investitori determinând dezvoltarea unor activități economice conexe, si se vor oferi locuitorilor condiții mai bune pentru petrecerea timpului liber, se vor îmbunătăți ofertele pentru turismul de weekend pentru populația întregului județ și a județelor învecinate.
Acțiunile care sunt recomandate:
a) Construirea spatiilor de cazare si de alimentație publică;
b) Refacerea infrastructurii de acces la obiectivele turistice si a zonei verzi adiacente.
c) Realizarea unor parcări în centrul comunei si lângă zonele cu obiective turistice;
d) Iluminarea si semnalizarea obiectivelor turistice;
e) Reabilitarea mobilierului urban;
f) Amenajarea unui ștrand / aquapark cu căsuțe pentru cazare, pentru turismul de sfârșit de săptămână;
g) Amenajarea unui centru public de recreere sportivă (bazin de înot, alei bowling, mese de tenis, piste pentru biciclete si role etc.)
2. Promovarea potențialului turistic:
Se recomandă crearea unui pachet de promovare a potențialului turistic al comunei prin colaborarea cu agenții de turism, asociații și fundații, alte autorități publice, pentru următoarele categorii de turism:
Turismul de agrement: datorită existentei pădurilor, cursurilor de apă, există resurse pentru activități de agrement.
Agroturismul: datorită cadrului natural si activităților agricole specifice se poate dezvolta acest tip de turism, în special prin amenajarea fermelor de subzistentă si autorizarea acestora ca ferme agro-turistice.
Turismul cultural-religios: Lăcașele de cult  reprezintă un potențial turistic important, acestea fiind deja semnalizate prin plăcute informative. Pot fi puse în valoare prin lucrări de îmbunătățire a accesului si de amenajare peisagistică a locațiilor, si pot fi incluse în circuite turistice mai ample, la nivel regional sau județean.
Acțiunile care sunt recomandate:

a) Reabilitarea clădirilor si a obiectivelor cu valoare de patrimoniu;

b) Realizarea unor parteneriate pentru punerea în valoare a patrimoniului moștenit;

c) Dezvoltarea unor pachete turistice „de sfârșit de săptămână” prin organizarea și promovarea unor evenimente specifice, de exemplu oferte culinare, muzică specifică, organizarea unor acțiuni sau evenimente atractive;

d) Extinderea rețelei de panouri stradale pentru marcarea obiectivelor turistice si a marcării intrărilor în comuna;

e) Realizarea unui studiu privind potențialul turistic al zonei și posibilitățile de dezvoltare turistică a zonei si pentru identificarea si promovarea unor produse turistice;

f) Realizarea unor materiale de promovare a ofertei turistice, prin tipărituri (cataloage, albume, broșuri, pliante, reviste), promovarea prin mass-media, prin pagină web, participare la târguri si expoziții de profil si orice alte mijloace adecvate;

g) Colaborare cu tur-operatorii din județ pentru realizarea unor pachete turistice atractive și promovarea ofertei turistice locale.Obiectivul specific nr. 2
Dezvoltarea agriculturii
1.Măsuri de valorificare a potențialului pomicol și al altor culturi
În primul rând, ținând cont de potențialul pomicol si agricol insuficient exploatat al zonei, este necesară crearea unuia sau mai multor centre de colectare, sortare, prelucrare si desfacere a
Fructelor si produselor agricole, recomandându-se în acest fel forma de parteneriat public-privat.
De asemenea, trebuie încurajate următoare tipuri de acțiuni aplicabile altor beneficiari
decât cei publici, dar care, conjugate cu eforturile realizate de către consiliul local, contribuie la dezvoltarea de ansamblu a agriculturii în localitatea Șișești.
Se recomandă modernizarea exploatațiilor agricole, beneficiari fiind persoane fizice autorizate, asociații familiale autorizate si persoane juridice constituite în conformitate cu legislația în vigoare, care funcționează în domeniul agricol, cu excepția exploatațiilor de subzistentă.
Pentru creșterea valorii adăugate a produselor agricole sunt necesare investiții corporale si necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea si marketingul produselor agricole.
Pentru eficientizarea activității agricole si pentru a răspunde cerințelor Politicii agricole comune este necesară si restructurarea si transformarea fermelor de semi-subzistentă în exploatații orientate către piață si înființarea și funcționarea administrativă a grupurilor de producători.
2. Măsuri de valorificare a potențialului silvic
De asemenea destinate altor beneficiari decât cei publici, se recomandă încurajarea următoarelor demersuri:

 • Măsuri de creștere a valorii economice a pădurilor prin investiții în pădurile care se supun regimului silvic si pentru care s-au elaborat amenajamente silvice, potrivit legislației naționale si care sunt obligatorii (achiziția de material de plantat, lucrări de îngrijire si administrare a arboreților, lucrări de îmbunătățire a calității solului din pădure, achiziția de mașini, utilaje, echipamente si instalații, gospodărirea pădurilor, inclusiv pentru activitatea de recoltare a produselor forestiere (lemnoase prin metode ecologice
 • Investiții pentru creșterea valorii adăugate a produselor forestiere – investiții corporale si necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea si marketingul produselor forestiere.

3. Masuri privind crearea facilităților legate de dotarea cu utilaje performante a operatorilor industriali si agricoli
Investițiile in structuri moderne de afaceri reprezintă un instrument cheie pentru impulsionarea mediului de afaceri regional si local și creșterea gradului de competitivitate al tarii, care poate crea condiții pentru o mai rapida integrare a economiei naționale in economia europeana.
Având structuri de afaceri moderne, regiunile pot beneficia de avantaje competitive, prin utilizarea resurselor lor specifice, pana acum neutilizate sau subtilizate si mobilizarea întregului potențial productiv de care dispun, contribuind astfel la convergenta regiunilor României cu celelalte regiuni ale Statelor membre UE.

Obiectivul specific nr. 3
Diversificarea activităților economice
Sectoarele economice reprezentate în comuna Șișești pot fi dezvoltate si diversificate datorită existentei resurselor necesare – materiilor prime și forței de muncă, dar si spatiilor disponibile. Sectorul agricol fiind predominant, producția obținută din culturi este folosită atât pentru nevoi proprii cât si pentru comercializare. De asemenea, efectivele de animale si existenta fondului forestier crează condițiile pentru dezvoltarea activităților de prelucrarea si comercializare a cărnii, laptelui si altor produse, sau a unor ateliere meșteșugărești care utilizează produse animale.
Măsurile recomandate în cadrul acestei direcții sunt:
1.Dezvoltarea facilităților de sprijinire a activităților economice
Se recomandă organizarea unor târguri săptămânale ceea ce ar prezenta un potențial deosebit pentru dezvoltarea activităților comerciale din zonă, întâlnind în același timp si nevoile locuitorilor. Astfel, sunt necesare lucrări de amenajare a spatiilor destinate acestor târguri si promovarea evenimentelor la nivelul județului si regiunii.
Acțiuni recomandate:
a) Parteneriate public-private cu magazine alimentare / hypermarket-uri / supermarketuri cu renume si angajarea forței de muncă locale;
b) Amenajări / reabilitări / dotări de spatii / structuri de sprijinire cu internet, utilități pentru întreprinzători;
c) Construirea / amenajarea de piețe agroalimentare (fixe sau mobile) cu producători locali, modernizarea si diversificarea celor existente;
d) Crearea unui centru de informare pentru investitori;
e) Amenajarea unui centru expozițional si organizarea de târguri tematice.
2. Identificarea si stimularea unor noi afaceri în mediul rural
Contextul socio-economic actual care caracterizează comuna Șișești permite identificarea unor posibile noi afaceri pe care primăria le poate populariza prin intermediul paginii de internet sau prin alte mijloace aflate la dispoziția sa, iar în funcție de condițiile concrete, instituția poate oferi facilități pentru întreprinzători / investitori, inclusiv de ordin fiscal.
Astfel, se recomanda înființarea unor unități de întreținere si reparații mecanice destinate utilajelor diverse aflate în proprietatea agenților economici activi din agricultură.
Pentru deservirea populației comunei, dar și a agenților economici activi în vederea susținerii unei dezvoltări durabile a acestora, este nevoie de diversificarea sectorului de prestări servicii, așa cum sunt serviciile bancare, notariale etc.
Necesitatea este cu atât mai semnificativă, cu cât nevoia agenților economici de a atrage resurse financiare este mai mare în contextul oportunităților de finanțare oferite în perioada actuală prin programul de dezvoltare rurală sectorului privat din mediul rural, în cadrul cărora condițiile de cofinanțare și de rambursare a cheltuielilor eligibile pot implica necesitatea unor credite sau împrumuturi bancare.

Acțiuni recomandate:
a) Înființarea unei sucursale de bancă în comună
b) Modernizarea si dotarea corespunzătoare unor spatii destinate târgurilor;
c) Crearea spațiului si înființarea unui notariat;
d) Înființarea unui service auto si a unui atelier reparații tractoare, combine si mașini agricole;
e) Înființarea unor stații de motorină, benzină, uleiuri, piese;
f) Înființarea unui atelier de procesare cherestea;
g) Înființarea unui atelier de producție obiecte de artizanat din lemn;
h) Înființarea unui atelier pentru materiale de construcție din lemn;
i) Înființarea unui atelier de cizmărie;
j) Înființarea unui atelier de pielărie.
3. Dezvoltarea capitalului uman
Pentru a asigura resurse umane calificate care să susțină procesul de dezvoltare locală a comunei din punct de vedere economic, considerăm necesară stimularea unor măsuri de instruire, calificare sau formare a cetățenilor comunei – a tinerilor sau altor persoane care renunță la activitatea în agricultura de subzistentă.
Astfel, se propune colaborarea cu AJOFM Mehedinți si cu organizații non-profit acreditate pentru organizarea anumitor cursuri de formare si reconversie, inclusiv în domeniul turismului. Pentru accesarea unor fonduri europene, se propune înființarea unui centru de formare si calificare a resurselor umane la nivelul comunei sau în cooperare cu localități învecinate.
Acțiuni recomandate:
a) Realizarea de anchete de către parteneri în vederea stabilirii necesarului de informare, formare si reconversie profesională astfel încât să se răspundă nevoilor de pe piața muncii;
b) Organizarea unor cursuri de reconversie profesională pentru persoanele active neocupate;
c) Organizarea unor cursuri pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale;
d) Organizarea unor cursuri de perfecționare si formare profesională pentru populația activă implicată în activități non-agricole;
e) Solicitarea unor finanțări prin structura partenerială administrație publică – ONG în cadrul POS Dezvoltarea Resurselor Umane, prin Fondul Social European;
f) Organizarea unor cursuri destinate fermierilor de subzistentă pentru a-i orienta spre alte activități;
g) Organizarea de sesiuni/ campanii de informare cu privire la oportunitățile pentru toate aspectele legate de domeniul agricole (subvenții, programe de dezvoltare rurală, condiții de eligibilitate pentru primirea de diverse plăti, prezentare de modele de bună practică, asigurarea unor programe de schimburi de experiență etc.);
h) Organizarea de cursuri de formare profesională (training), informare si difuzare de cunoștințe pentru beneficiari persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) si industriei agroalimentare. Furnizorii acțiunilor de formare profesională precum si al acțiunilor de informare si difuzare a cunoștințelor sunt entități publice, sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților si/sau informării si difuzării de cunoștințe;
i) Furnizarea de servicii de consiliere si consultantă pentru fermieri în vederea restructurării si îmbunătățirii performantelor generale ale activității acestora, consultantă furnizată de entități publice sau private selectate;
j) Instruirea si formarea furnizorilor de servicii eco-turistice si a ghizilor montani din rândul comunităților locale;
k) Formarea profesională a resurselor umane din domeniul turismului;
l) Parteneriate cu centrele de formare pentru organizarea de cursuri de calificare si recalificare pentru persoanele beneficiare ale Legii 416, privind venitul minim garantat;
m) Realizarea unui studiu privind tendințele prezente pe piața muncii în vederea corelării acestora cu oferta, precum si cu ofertei educaționale a instituțiilor de învățământ;
n) Organizarea de întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri pentru prezentarea facilităților prevăzute în Legea nr. 76/2002, în ceea ce privește angajarea de personal din rândul șomerilor sau al persoanelor care mai au 3 ani până la pensionare;
o) Organizarea unui târg local de oferte de muncă în parteneriat cu A.J.O.F.M.

 

Direcția nr. 4: „Protejarea mediului înconjurător”

Obiectivul strategic nr 1
Extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă și crearea unui sistem de canalizare:
Comuna Șișești beneficiază în prezent de un sistem centralizat de alimentare cu apă pentru satele Ciovârnășani și Șișești, Crăguești, Cocorova, Noapteșa si Cărămidaru.
Prin asigurarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa pentru toate gospodăriile comunei și canalizare va creste atractivitatea zonei in sensul atragerii de investiții si de protejare a populației și a mediului înconjurător împotriva efectelor de orice tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calității ei de apă curată și sanogena.
Se recomandă următoarele măsuri:
1.Modernizarea rețelei de alimentare cu apă pentru deservirea tuturor consumatorilor casnici și industriali;
2. Implementarea unor masuri de management al apelor subterane și de suprafață;
3. Implementare unor masuri de apărare împotriva alunecărilor de teren in zonele predispuse;
4. Campanii de informare si conștientizare a populației.
Acțiunile ce se recomanda in cazul masurilor de mai sus sunt:
a) Modernizarea rețelei de alimentare cu apa pentru a asigura accesul tuturor locuitorilor la acestea;
b) Construire stație de epurare;
c) Campanii de ecologizare a cursurilor de apă, în special primăvara, la topirea zăpezilor si începerea ploilor torențiale;
d) Lucrări de regularizare a cursurilor râurilor si pâraielor in zonele cu potențial mare de inundabilitate;
e) Lucrări de stabilizare a terenurilor in zonele unde se produc alunecări de teren;
f) Încheierea unui parteneriat cu Agenția de Protecție a Mediului pentru publicarea pe site-ul Primăriei a informațiilor legate de gradul de poluare a apelor din zonă;
g) Editarea de materiale de informare privind consumul rațional de apă, colectarea selectivă a deșeurilor, păstrarea cursurilor de apă curate etc.

Obiectivul strategic nr. 2
Crearea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor și depozitarea temporară a acestora până la depunerea lor finală:
Comuna Șișești beneficiază de un sistem de colectare selectivă a deșeurilor și depozitarea temporară a acestora, sistem implementat prin intermediul proiectului ,, Colectarea selectiva a deșeurilor la nivel european”, proiect implementat de Consiliul Local Șișești prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia, finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul se Asistență pentru preaderare si cofinanțat de statele partenere în Program, având o valoare totala de 673.564,00 Euro prin intermediul căruia s-au achiziționat un număr de 240 europubele metalice a cate 1200 litri fiecare, pubele de care beneficiază toate gospodăriile localității fiind montate într-un număr de țarcuri special amenajate dispuse în așa fel încât deșeurile să poată fi depozitate pe categorii, de asemenea s-au achiziționat un număr de  pubele de plastic. S-au mai achiziționat o autospeciala Man dotata si echipata corespunzător pentru ridicarea ,colectarea si transportul deșeurilor deservita de un șofer și o echipă de beneficiari ai Legii 416/2001 ce executa operațiuni de colectare si depozitarea a deșeurilor de pe raza localității si un tractor John Deere cu remorca și vidanja de asemenea echipate corespunzătoare pentru ridicarea deșeurilor.
De toate acestea beneficiază toți locuitorii comunei.
Cu toate acestea, nu putem spune ca la nivelul comunei Șișești nu ar mai fi nevoie de masuri întreprinse in domeniul colectării selective a deșeurilor, ba dimpotrivă deoarece in prezent comuna nu dispune de centre de colectare a deșeurilor pe categorii, iar locuitorii comunei încă nu conștientizează in totalitate fenomenul sistemului selectiv de colectare si depozitare a deșeurilor, de aceea se impun a fi întreprinse unele masuri si acțiuni cum ar fi:

 1. Acțiuni pentru atragerea copiilor și tinerilor în activități cu caracter ecologic, inițierea participanților în voluntariatul pentru mediu.

 

Obiectivul strategic nr. 3
Utilizarea energiilor alternative:
Eficienta energetică, utilizarea rațională a resurselor naturale si gestionarea eficientă din punct de vedere economic a echipamentelor constituie cerințe cheie pentru durabilitatea serviciilor publice de utilități. Cerințele dezvoltării durabile sunt legate de eficienta energetică sporită a clădirilor, mijloace ecologice de transport, iluminat si încălzit, astfel încât sunt prioritare următoarele măsuri pe termen mediu si lung:

 1. Reducerea pierderilor de energie termică;
 2. Introducerea sistemelor ecologice de iluminat si încălzit;
 3. Campanii de informare și conștientizare a populației.

Principalele acțiuni / proiecte care pot fi promovate de administrația locală în cadrul celor trei măsuri menționate sunt:
a) Campanii de informare pentru reabilitarea termică a locuințelor de către populație;
b) Reabilitarea termică a instituțiilor;
c) Auditarea energetică a instituțiilor publice locale;
d) Înființarea unor sisteme de alimentare cu energie electrică prin conversia energiei solare;
e) Introducerea panourilor solare si transformarea instituțiilor publice în clădiri independente energetic;
f) Introducerea iluminatului ecologic stradal si în instituții;
g) Realizarea unui studiu privind potențialul eolian al zonei;
h) Realizarea unui studiu privind introducerea centralelor pe biomasă sau rumeguș pentru încălzirea instituțiilor;
i) Campanii de informare și conștientizare a populației, în special la lansarea programelor tip „Casa verde”;
j) Implementarea „achizițiilor verzi” în cadrul instituțiilor publice;
k) Campanii de informare a populației referitoare la etichetarea produselor electrocasnice

Obiectivul specific nr. 4
Conservarea si protejarea cadrului natural
Localitatea dispune de un fond forestier important dar, în pofida potențialului rezidențial și turistic, în comună nu există parcuri amenajate. Caracteristicile reliefului determină riscuri naturale de alunecări si degradări. De aceea, se recomandă următoarele măsuri:
1.Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale
Sunt necesare măsuri de realizare a unui managementul durabil al fondului forestier, de stabilizare a terenurilor degradate si a terenurilor cu risc de alunecare, măsuri de includere a terenurilor în hărți cu zone de risc.
a) Îndiguirea zonelor inundabile;
b) Acțiuni de regenerare si conservare a fondului forestier;
c) Împădurirea terenurilor degradate si în curs de degradare;
d) Realizarea unor centuri verzi, perdele de protecție;
2. Valorificarea cadrului natural
Sunt necesare lucrări peisagistice pentru punerea în valoare a cadrului natural și creșterea atractivității comunei. Crearea parcurilor este o măsură care are de asemenea funcțiuni sociale, oferind alternative de petrecere a timpului liber pentru locuitorii comunei, în principal pentru cei tineri.
Acțiunile recomandate sunt:
a) Sprijinirea ONG-urilor pentru derularea de programe și activități dedicate tinerilor din localitate;
b) Amenajarea unor locuri de agrement / terenuri de sport / spatii verzi / parcuri, alternativă de petrecere a timpului liber pentru tineri;
c) Popularizarea si sprijinirea petrecerii timpului liber prin mișcare în mass-media locală, precum si pe site-ul Primăriei;
d) Organizarea unor târguri / locuri de desfacere a produselor naturale din zonă.

 

Direcția nr. 5: „Consolidarea capacității administrative la nivel local”

Obiectivul strategic nr. 1
Dezvoltarea resurselor umane din administrație:
Dezvoltarea capacității administrative reprezintă un demers important de modernizare a instituției, care trebuie transformat într-o preocupare continuă.
Instruirea si formarea continua a personalului din primărie în domeniile specifice de activitate este de mare importanta mai ales in domeniul managementului proiectelor cu finanțare nerambursabilă. Pe termen mediu, pe măsură ce contextul economico-social va permite modificarea si extinderea organigramelor primăriilor, este importantă urmărirea creării unui departament specializat în atragerea si utilizarea fondurilor nerambursabile, compus din personal instruit în acest domeniu. Recomandăm pentru atingerea acestui obiectiv implicarea persoanelor deja instruite în domeniu sau a celor care au acumulat experiență practică, atragerea tinerilor absolvenți de studii superioare, colaborarea cu sectorul asociativ, cu instituțiile administrației publice județene.
Având în vedere existenta infrastructurii educaționale și de sănătate în localitate, considerăm că este oportună si accesarea unor fonduri nerambursabile care să ducă la creșterea capacității administrative a managerilor acestor instituții în special în relația cu administrația publică locală, în scopul creșterii calității serviciilor oferite, în contextul descentralizării.
Acțiunile identificare sunt:
1.Organizarea de cursuri de specializare a funcționarilor implicați în procesul de formulare si implementare a politicilor publice;
2. Module de pregătire profesională;
3. Training pentru funcționarii publici din administrația publică locală inclusiv pentru reprezentanții autorităților locale în consiliile de administrație ale școlilor;
4. Training în domeniul evaluării performantelor serviciilor publice;

Obiectivul specific nr. 2
Dezvoltarea activității de relații publice
Îmbunătățirea unei asemenea activități este esențială și necesită următoarele trei categorii de resurse:

 • Resurse umane care să fie pregătite în domeniul legislației privind transparenta actului decizional si liberul acces la informațiile publice. Recomandăm de asemenea organizarea unor întâlniri semestriale cu cetățenii comunei, sub forma unor dezbateri publice cu privire la stadiul investițiilor si măsurile preconizate;
 • Existenta unor spatii adecvate, cu vizibilitate, având această destinație
 • Echipare adecvată.

Măsurile identificate în cadrul acestui obiectiv specific:

 1. Creșterea transparentei și credibilității în fața cetățenilor
 2. Dezvoltarea instituțională

Astfel, principalele acțiuni / proiecte care pot fi promovate de administrația locală sunt următoarele:
a) Amenajarea unei „cutii a primarului”, telverde, adresă e-mail pentru sesizări, propuneri ale cetățenilor;
b) Organizarea unor dezbateri publice periodice;
c) Analiza problemelor specifice furnizării serviciilor publice în vederea simplificării și reducerii barierelor administrative pentru cetățeni;
d) Actualizarea permanentă a paginii de internet a Primăriei;
e) Obținerea certificării ISO pentru servicii de administrație publică;
f) Semnalizarea prin panouri sau plăci informative a tuturor investițiilor realizate de către administrația publică locală;

Obiectivul specific nr. 3
Modernizarea instrumentelor de lucru
Pentru asigurarea succesului si eficientei unei administrații publice, este necesară implementarea unor sisteme inovative, cum ar fi aplicații sau programe informatice pentru îmbunătățirea nivelului de colectare a impozitelor si taxelor locale, pentru managementul documentelor, pentru evidenta financiar contabilă etc., precum si dotarea cu echipamente ITC, birotică.
Măsuri în cadrul obiectivului specific 3:

 1. Modernizarea bazei materiale a administrației publice locale.
 2. Modernizarea bazei informatice a administrației publice locale.

Cele mai importante acțiuni / proiecte care pot fi realizate în cadrul acestui obiectiv sunt:
a) Achiziționarea de echipamente de informare și comunicare pentru accesul larg al cetățenilor la informații de interes public;
b) Implementarea unui sistem de management al proiectelor în sistemul informatic si instruirea personalului implicat;
c) Dotarea cu echipamente moderne, pachete software pentru eficientizarea activității personalului administrativ.

La nivelul administrațiilor publice locale, există o plajă variată de surse de finanțare pentru proiectele de investiții de interes local.
Alegerea celei mai optime surse de finanțare pentru un proiect de investiții dezvoltat la nivel local, implică o bună cunoaștere a legislației naționale în vigoare, a legislației europene în materie de fonduri, a Programelor Operaționale aferente fondurilor UE, precum și a nevoilor curente și viitoare ale comunității locale.
Ca urmare, pentru un obiectiv de investiție local, putem considera una sau mai multe surse de finanțare:
a) Bugetul local
b) Bugetul județului Mehedinți
c) Bugetul de stat
d) Programe guvernamentale
e) Fonduri Europene Structurale și de Investiții (prin Programe Operaționale, PNDR)
f) Programe de cooperare teritorială (EPSON 2013, INTEREG IV C, URBACT II,
INTERACT 2007-2013)
g) Granturi
h) Instituții financiare interne și internaționale
I0 Alte surse de finanțare (ambasade, fundații, organizații).

V.1. Bugetul local
Legea numărul 215/2001 administrației publice și locale cu toate modificările și completările ulterioare este actul normativ prin care este reglementată constituirea bugetului la nivel local, astfel în secțiunea a doua “Atribuțiile consiliului local”, articolul 36, punctual (4), consiliul local “aprobă bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii”.
Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, posibilele venituri la bugetul local, pot fi: “Art. 5. – (1) Veniturile bugetare locale se constituie din:
a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit;
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c) subvenții primite de la bugetul de stat și de la alte bugete;
d) donații și sponsorizări.”
Totodată, consiliul local are în atribuții aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, a strategiei de dezvoltare economico-sociale, de mediu pentru localitate, precum și asigurarea realizării diverselor lucrări și măsuri privind procesul de integrare europeană, mediu și furnizarea diverselor servicii publice.

V.2. Bugetul județului Mehedinți
O altă sursă de finanțare la nivel local, este reprezentată de Bugetul Județean, în care pot fi repartizate fonduri, pentru echilibrarea bugetelor locale. Astfel, în conformitate cu articolul 33,
alin. 3, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, pot fi repartizate fonduri din
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, și din cota de 22% din impozitul pe venit încasat.

V.3. Bugetul de stat
Transferurile consolidabile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru investiții finanțate din împrumuturi externe la a căror realizare contribuie și Guvernul, potrivit legii, și se aprobă anual, în poziție globală, prin legea bugetului de stat.
Din bugetul de stat, prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia (ministerele și agențiile), precum și din alte bugete, se pot acorda transferuri către bugetele locale pentru finanțarea unor programe de dezvoltare sau sociale de interes național, județean ori local.

V.4. Programe guvernamentale
Principalele programe guvernamentale sunt:
1. Programul National de Dezvoltare Locala, aprobat prin O.U.G. 28/2010;
Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul acestui program trebuie să vizeze unul dintre următoarele domenii specifice:
a) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei;
b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;
c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare /dotare a unităților de învățământ preuniversitar;
d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților sanitare din mediul rural;
e) reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților;
f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podețe sau punți pietonale;
g) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre;
h) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;
i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a piețelor publice, comerciale, târguri, oboare, după caz;
j) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive.
Finanțarea Programului se asigură din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe subprograme, din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare și din alte surse legal constituite.

2. Programul privind alimentarea cu apă la sate și locuințe sociale, conform H.G. 687/1997, cu completările și modificările ulterioare;
Acest program prevede contractarea si garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor proiecte privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea si dezvoltarea infrastructurii in intravilanul localităților rurale.

3. Programul prioritar național pentru proiectarea și construirea de sedii pentru așezăminte culturale, în localitățile unde nu există asemenea instituții, în mediul rural și mic urban, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” – S.A.
Acest program este instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.143/2007, cu modificările și completările ulterioare.

V.5. Fonduri Europene Structurale si de Investiții (prin Programe Operaționale)
Programul Operațional Regional (POR) Sud-Vest 2021-2027 este un document strategic de programare și principalul instrument de finanțare pentru proiectele de dezvoltare ale regiunii, adresându-se atât autorităților publice, cât și mediului privat, în vederea creșterii calității vieții în regiune.
POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 acoperă domenii diverse precum inovarea/cercetarea, transferul tehnologic, creșterea competitivității IMM-urilor, digitalizarea în folosul cetățenilor, eficiența energetică, dezvoltarea urbană, mobilitatea și accesibilitatea, infrastructura verde și biodiversitatea, infrastructura educațională, turism și patrimoniu cultural si dezvoltare teritoriala integrata.
Viziunea strategică a POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 are la bază nevoi de dezvoltare, identificate și prioritizate într-un cadru larg partenerial ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului actual de dezvoltare socio-economică a regiunii. Peste 1,2 Mld de Euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) si bugetul de stat vor fi alocați pentru investiții in Regiunea Sud-Vest Oltenia prin intermediul celor 8 Priorități ale programului:
P1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice
P2 – Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor
P3 – Eficiență energetică și infrastructură verde
P4 – Mobilitate urbană durabilă
P5 – Accesibilitate și conectivitate la nivel regional
P6 – Educație modernă și incluzivă
P7 – Dezvoltare teritorială sustenabilă
P8 – Asistență tehnică

V.6. Instituții financiare interne și internaționale Banca Europeană de Investiții (BEI)
BEI împrumută până la 50% din valoarea unui proiect și cofinanțează investițiile împreună cu alte bănci (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare).

Banca Mondială sau Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD)
BIRD s-a dedicat exclusiv ajutorării pe termen lung a țărilor întârziate. BIRD oferă împrumuturi și ajutoare dezvoltării țărilor cu venituri mijlocii și mici. Banca Mondială se oferă ca un mijloc de finanțare independent pentru completarea finanțărilor necesare și nu pentru substituirea finanțărilor naționale.

Bănci locale
Majoritatea băncilor au în portofoliu programe de finanțare pentru proiectele cu componență fonduri europene:

BRD – EUROBRD
BRD le oferă beneficiarilor de fonduri europene post-aderare suport specializat pe întreaga durată de pregătire, aprobare și implementare a proiectelor, prin programul dedicat EUROBRD.
Programul EUROBRD include, fără însă a se limita doar la aceste modalități de sprijin:
– Soluții de finanțare, adaptate necesităților clienților și potențialilor clienți;
– Consultanta financiara pentru identificarea structurii optime de finanțare;
– Consiliere în ceea ce privește încadrarea ideii/proiectului în cadrul Programelor Operaționale sau al Programului Național de Dezvoltare Rurală;
– Îndrumare, în funcție de tipul proiectului, către firme de consultanță specializate pentru redactarea planului de afaceri, a studiului de fezabilitate și a cererii de finanțare.

BCR – Credite pentru co-finanțarea/pre-finanțarea proiectelor implementate cu fonduri europene
Creditele de investiții se pot acorda atât pentru prefinanțarea fondurilor nerambursabile aprobate în cadrul proiectului cât și pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile din cadrul proiectului, în condițiile prevăzute de reglementările interne BCR privind activitatea de creditare.
Beneficiari eligibili: clienți persoane juridice, autorități publice locale, asociații familiale și persoane fizice autorizate, clienți care implementează proiecte cu finanțare din fonduri europene post aderare. Sunt admiși la creditare și clienții start-up care își încep activitatea printr-o investiție în cadrul unui proiect dezvoltat cu finanțare din fonduri europene post aderare.
Alte bănci ce oferă soluții de finanțare sunt: Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Bancpost, UniCredit Țiriac Bank, Banca Românească.

V.7. Alte surse de finanțare (ambasade, fundații, organizații)
Mai multe ambasade cu misiune în România (Olanda, Canada, Elveția, Danemarca) oferă o serie de finanțări pentru domenii, cum ar fi îngrijirea copiilor, dezvoltare socială și implicarea societății civile în deciziile administrației locale.
Principalele organizații neguvernamentale străine care colaborează cu instituțiile și organizațiile românești în diferite sectoare de activitate sunt Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Fundația Charles Stewart Mott (SUA), Alianța pentru inițiative voluntare și dezvoltare Allavida (Anglia).
Fundații care pot finanța diverse inițiative ale instituțiilor publice sau ale societății civile sunt: Fundația Principesa Margareta, Fundația Vodafone, Fundația Dinu Patriciu, Fundația Dan Voiculescu, Fundația Soros, Fundația Bill și Melinda Gates, Fundația NESsT.

Sari la conținut